ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Regulament de ordine interioară

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Prezentul Regulament stabileşte, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale Legii nr.124/2000 privind personalul Curţii Constituţionale, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr.6 din 7 martie 2012, reguli aplicabile angajaţilor Curţii Constituţionale, în domenii ce privesc respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor, respectiv ale angajatorului, programul de muncă şi reguli specifice de disciplină a muncii, abaterile disciplinare, constatarea acestora şi sancţiunile aplicabile, precum şi normele privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă.

Art. 2. - (1) Personalul Curţii Constituţionale este constituit potrivit art.1 din Legea nr.124/2000 privind personalul Curţii Constituţionale.
(2) Regulamentul de ordine interioară se aplică următoarelor categorii de personal al Curţii Constituţionale [denumite în continuare angajaţi]:
      a) personalului economic, administrativ şi de serviciu, denumit în continuare personal contractual;
      b) personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi din cadrul Curţii Constituţionale.

 

CAPITOLUL II

 REGULI  PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 Art. 3. - În cadrul relaţiilor de muncă din instituţie funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.

Art. 4. - Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un angajat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială.

Art. 5. - Constituie discriminare directă faţă de un angajat, actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiată pe unul sau mai multe criterii prevăzute la art. 4.

Art. 6. - Constituie discriminare indirectă faţă de un angajat, actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la art. 4, dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art. 7. - Angajaţii Curţii Constituţionale beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi protejarea sănătăţii în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi conştiinţei, fără nicio discriminare.

Art. 8. - Angajaţii Curţii Constituţionale au dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.

Art. 9. - Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 
CAPITOLUL III

 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

 Art. 10. - Angajaţii Curţii Constituţionale au, în principal, următoarele drepturi:
     a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
     b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
     c) dreptul la concediu de odihnă anual;
     d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
     e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
     f) dreptul la acces la formare profesională;
     g) dreptul la respectarea demnităţii;
     h) alte drepturi prevăzute de lege.

Art. 11. - Angajaţilor Curţii Constituţionale le revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precum şi Hotărârile Plenului administrativ, după caz;
b) să respecte ordinele preşedintelui Curţii Constituţionale, dispoziţiile secretarului general, dispoziţiile verbale şi scrise ale şefului ierarhic, după caz;
c) să-şi îndeplinească cu bună-credinţă obligaţiile generale şi cele specifice postului, în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) să respecte disciplina muncii, precum şi celelalte obligaţii instituite prin lege şi prevederile prezentului Regulament;
e) să asigure integritatea bunurilor din patrimoniul Curţii pe care le utilizează şi să nu le folosească în interes personal sau pentru alţii;
f) să aibă o conduită loială, corespunzătoare prestigiului instituţiei şi să se abţină, în orice împrejurare, prin activitatea desfăşurată şi conduita personală, de la acte sau fapte care pot produce prejudicii imaginii sau intereselor prevăzute de lege ale Curţii Constituţionale;
g) să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Curţii Constituţionale şi acţiunile la care participă sau despre care au cunoştinţă, pe toată durata contractului individual de muncă, inclusiv în perioada de suspendare a acestuia, precum şi trei ani de la data încetării activităţii;
h) să se preocupe de perfecţionarea pregătirii profesionale;
i) să declare angajatorului locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază, în cazul în care cumulează mai multe funcţii;
j) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie;
k) să respecte secretul de serviciu.

 

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 Art. 12. - Angajatorul – Curtea Constituţională – are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajaţii săi, în condiţiile legii;
b) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale angajatului;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit Legii nr.53/2003 – Codul muncii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precum şi prezentului Regulament.

Art. 13. -  Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze personalului contractual un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
b) să informeze angajaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
c) să asigure accesul angajaţilor la formarea profesională;
d) să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, precum şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
e) să acorde angajaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din contractul individual de muncă, după caz;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de angajaţi, în condiţiile legii;
g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor săi;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care să ateste, după caz, calitatea pe care o are solicitantul în cadrul Curţii Constituţionale, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul sau indemnizaţia, vechimea în muncă, în profesie, meserie sau în specialitate;
i) să asigure măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor, inclusiv prin activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform prevederilor legale.

 

 CAPITOLUL V

 TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

SECŢIUNEA 1

TIMPUL DE MUNCĂ

 Art. 14. - Pentru angajaţii Curţii Constituţionale durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 ore pe săptămână

Art. 15. - Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână inclusiv orele suplimentare.

Art. 16. - Repartizarea timpului de lucru în cadrul săptămânii este de 5 zile (luni-joi: 800-1630 şi vineri: 800-1400), cu 2 zile de repaus.

Art. 17. - Angajaţii Curţii Constituţionale semnează în condicile de prezenţă, atât la venire, cât şi la plecarea din sediul Curţii Constituţionale, potrivit programului de lucru stabilit şi a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici.

Art. 18. - (1) În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unor situaţii imprevizibile ori unor motive independente de voinţa angajatului, acesta are obligaţia de a informa, cât mai repede posibil, pe şeful ierarhic, dar nu mai târziu de 24 de ore.
(2) Dacă angajaţii nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1), întârzierea sau absenţa se consideră a fi nemotivată.

Art. 19. - (1) Situaţia prezenţei la serviciu se vizează, de regulă, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează plata drepturilor salariale, de către şeful ierarhic sau de Biroul resurse umane şi salarizare, după caz.
(2) Situaţia prezenţei la serviciu trebuie să reflecte următoarele stări de fapt:
 a) numărul zilelor/orelor de prezenţă propriu-zisă la serviciu;
 b) numărul zilelor/orelor de absenţă nemotivată;
 c) numărul zilelor de concediu de odihnă efectuat;
 d) numărul zilelor de concediu medical sau al altor concedii legale efectuate.
 (3) În cazul în care situaţia prezenţei la serviciu este vizată de şeful ierarhic, acesta o transmite Biroului resurse umane şi salarizare.
 (4) După transmiterea situaţiei prezenţei la serviciu către Biroul resurse umane şi salarizare, aceasta nu se poate modifica decât cu aprobarea scrisă şi motivată a persoanei care a transmis-o potrivit alin. (3) sau a şefului Biroului resurse umane şi salarizare, după caz.

 SECŢIUNEA A 2-A

MUNCA SUPLIMENTARĂ

Art. 20. - (1) Angajatorul poate solicita prestarea muncii peste durata normală de lucru săptămânală prevăzută la art. 16, în condiţiile prevăzute de lege, orele prestate peste programul normal de lucru fiind considerate ore suplimentare.
(2) Efectuarea orelor suplimentare va fi dispusă de şeful ierarhic, cu aprobarea secretarului general, fără a se depăşi însă 360 de ore anual.

Art. 21. - (1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.
(2) Angajaţii care, peste durata normală a programului de lucru, lucrează ore de noapte în condiţiile prevăzute la alin.(1) beneficiază de acordarea perioadelor de repaus compensatorii echivalente, potrivit legii.

Art. 22. - (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face doar cu aprobarea secretarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA A 3-A

REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL ŞI SĂRBĂTORILE LEGALE

Art. 23. - (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutiv, de regulă sâmbăta şi duminica.
(2) În cazul unor activităţi urgente ori a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru angajaţii care necesită a fi implicaţi în executarea acestor lucrări.

Art. 24. ­- (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
(2) În cazul zilelor corespunzătoare fiecăreia dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, acordarea zilelor libere pentru angajaţii aparţinând acestor culte se face de către preşedintele Curţii Constituţionale.

 

SECŢIUNEA A 4-A

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL ŞI

CELELALTE CONCEDII ALE ANGAJAŢILOR

Art. 25. - Dreptul la concediu anual plătit este garantat tuturor angajaţilor.

Art. 26. - Durata concediului de odihnă anual, a concediilor pentru formare profesională, a concediilor fără plată, precum şi durata altor concedii plătite este stabilită potrivit Regulamentului privind concediile membrilor Curţii Constituţionale şi ale personalului acesteia, aprobat prin Hotărâre a Plenului Curţii Constituţionale.

Art. 27. - (1) Pe durata concediilor fără plată, contractul individual de muncă se suspendă.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către angajat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către instituţie.

Art. 28. - (1) Angajaţii Curţii au dreptul la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
(2) Angajaţii Curţii au obligaţia de a înştiinţa angajatorul cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi la datele de identificare, respectiv numele medicului care prescrie şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical.
(3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) este îndeplinită în situaţia în care înştiinţarea în scris cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă se realizează prin transmiterea, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte seria şi numărul certificatului de concediu medical, data acordării acestuia, numele medicului care prescrie şi unitatea în care funcţionează acesta, datele de identificare a persoanei căreia i s-a eliberat certificatul de concediu medical şi adresa la care persoana va locui pe perioada valabilităţii concediului medical. 
(4) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) se poate transmite prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare: fax, poştă, e-mail sau prin depunere la sediul Curţii Constituţionale, în numele persoanei, de către un membru de familie sau, după caz, de către o altă persoană.
(5) Termenul de 24 de ore de la data acordării concediului medical se împlineşte la sfârşitul zilei următoare datei în care s-a acordat concediul medical. Când ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Art. 29. - Constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate următoarele situaţii:
 a) nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 b) neîndeplinirea stagiului complet de cotizare, cu excepţiile prevăzute de lege;
 c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
 d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenul prevăzut de prezentul Regulament;
 e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;
 f) depunerea unor certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de lege;
 g) amânarea plăţii ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul, de către angajatorul care constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale;
 h) refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reşedinţă. 

 

CAPITOLUL VI

 REGULI SPECIFICE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 Art. 30. - Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a personalului contractual sunt cuprinse în fişa de evaluare, aprobată prin Hotărâre a Plenului Curţii Constituţionale.

Art. 31. - La începutul fiecărui an, Biroul resurse umane şi salarizare pune la dispoziţia judecătorilor, a secretarului general, a directorului Direcţiei economice, precum şi a şefilor serviciilor, birourilor şi compartimentelor, fişele de evaluare pentru toţi angajaţii aflaţi în subordinea acestora, în vederea acordării calificativelor. După completarea fişelor şi acordarea calificativelor, acestea se predau Biroului resurse umane şi salarizare pentru a fi puse la dosarul personal al fiecărui angajat.

Art. 32. - (1) Angajaţii au dreptul să se adreseze conducerii instituţiei cu cereri privitoare la executarea contractului individual de muncă. Cererile vor fi înregistrate la Compartimentul registratură şi arhivă generală şi vor fi înaintate şefului ierarhic. Cel sesizat are obligaţia de a analiza cererea, de a pune rezoluţia cu privire la cele solicitate şi de a o înainta, după caz, secretarului general ori preşedintelui Curţii Constituţionale.
(2) Cererile vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data înregistrării, în conformitate cu prevederile legale incidente.
(3) Pentru problemele de serviciu sau personale pentru care angajaţii nu formulează cereri scrise, dar doresc să le supună atenţiei conducerii instituţiei, spre rezolvare, aceştia se pot înscrie în audienţă. Persoana cu funcţie de conducere care a primit angajatul în audienţă are obligaţia de a da un răspuns acestuia, verbal sau în scris, în funcţie de complexitatea problemei ridicate.

Art. 33. - (1) În afara obligaţiilor care decurg din lege, personalul contractual al Curţii Constituţionale este obligat să respecte şi alte reguli concrete privind disciplina muncii, specifice instituţiei, după cum urmează:
a) să respecte dispoziţiile legale referitoare la activitatea în cadrul instituţiei, ale contractului individual de muncă şi ale fişei postului;
b) să menţină ordinea, disciplina, curăţenia la locul de muncă şi în incinta instituţiei;
c) să execute hotărârile, ordinele şi dispoziţiile privitoare la desfăşurarea activităţii;
d) să respecte programul de lucru şi, în caz de absentare sau întârziere, să anunţe de îndată şeful ierarhic;
e) să nu scoată sau să introducă bunuri în instituţie decât prin locurile stabilite şi cu documentaţiile corespunzătoare;
f) să respecte normele de igienă, securitate şi sănătate în muncă, normele privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru, normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI), de prevenire a accidentelor şi a altor tipuri de situaţii care ar putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane sau bunurile instituţiei;
g) să aibă o comportare civilizată, corectă, în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze raporturi de colaborare cu colegii de muncă;
h) să nu consume şi să nu fie sub influenţa băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru;
i) în caz de accidente să anunţe imediat şeful ierarhic şi să ia măsuri pentru ajutorarea accidentatului;
j) la încetarea contractului individual de muncă să restituie bunurile încredinţate pe inventar şi sumele de bani primite în avans ca plată a unor drepturi;
k) să colaboreze cu organele competente care anchetează, cercetează abaterile, să furnizeze informaţiile pe care le deţine şi să dea declaraţii scrise la cererea acestor organe;
l) să se prezinte la examinarea medicală efectuată de către instituţie;
m)  să nu înstrăineze pe nici o cale bunurile din patrimoniul instituţiei.
(2) Dispoziţiile art.1-19 din Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Curţii  Constituţionale.

Art. 34. - (1) Accesul angajaţilor Curţii Constituţionale în sediul instituţiei se face pe baza legitimaţiei de serviciu.     
(2) La intrarea în instituţie, angajaţii sunt obligaţi să se legitimeze şi să se supună regulilor de control existente.

 

 CAPITOLUL VII

 ABATERILE DISCIPLINARE, CONSTATAREA ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

Art. 35. - (1) Angajaţii răspund pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale şi de prezentul Regulament.
(2) Constituie abateri disciplinare:
a) încălcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
b) nerespectarea programului de lucru, întârzieri, plecări înainte de încheierea programului, fără acordul şefului ierarhic;
c) părăsirea repetată a locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic;
d) absentarea nemotivată;
e) nerespectarea ordinii, curăţeniei şi disciplinei la locul de muncă;
f) neprezentarea la examenul medical obligatoriu;
g) accesul neautorizat în locuri interzise;
h) exploatarea neraţională a echipamentelor de lucru;
i) atitudinea necuviincioasă sau injurii la adresa conducerii Curţii Constituţionale, a colegilor şi subalternilor;
j) incitarea la acte de indisciplină sau insubordonare pe linie ierarhică;
k) neexecutarea la termen a lucrărilor corespunzătoare funcţiei pe care o ocupă, în conformitate cu fişa postului;
l) încălcarea gravă sau repetată a sarcinilor de serviciu;
m) refuzul nejustificat al îndeplinirii dispoziţiilor primite de la şeful ierarhic, secretarul general sau de la preşedintele Curţii Constituţionale privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
n) dezvăluirea de date cu caracter confidenţial sau secret privind Curtea Constituţională, a căror dezvăluire aduce prejudicii acesteia;
o) orice alte acte sau fapte care pot produce prejudicii imaginii sau intereselor prevăzute de lege ale Curţii Constituţionale.
(3) Se consideră abateri disciplinare şi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în asemenea condiţii încât să constituie, potrivit legii, infracţiuni:
a) nerespectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
b) punerea în pericol prin acte deliberate sau prin neglijenţă a securităţii instituţiei, a locului de muncă, a personalului sau provocarea de avarii;
c) provocarea de pagube materiale Curţii Constituţionale;
d) sustragerea sau favorizarea sustragerii de bunuri materiale sau obiecte aparţinând Curţii sau personalului acesteia;
e) distrugerea intenţionată de bunuri.
(4) Procedura de cercetare disciplinară şi răspunderea disciplinară sunt prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale şi de prezentul Regulament.
(5) Sancţiunea disciplinară se va aplica în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de angajat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a angajatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a angajatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către angajat.
(6) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă celui în cauză nu i s-a aplicat o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

Art. 36. - Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care angajatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precum şi de prezentul Regulament.

Art. 37. - Absenţele nemotivate repetate, precum şi absentarea nemotivată timp de 5 zile lucrătoare consecutiv se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL VIII

 REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN CADRUL INSTITUŢIEI

Art. 38. - Angajatorul are obligaţia să asigure accesul angajaţilor la serviciul de medicină a muncii, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, supravegherii efective a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă, asigurării controlului medical al angajaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe perioada executării contractului individual de muncă.

Art. 39. - Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii angajaţilor, în toate aspectele legate de muncă. În cazul în care apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu.

Art. 40. - Angajatorul are obligaţia să asigure instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 41. - Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea angajaţilor. În acest sens, angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor folosite în procesul muncii şi răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului-ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea angajaţilor în caz de pericol iminent.

Art. 42. - (1) Angajaţii Curţii Constituţionale au obligaţia să respecte următoarele măsuri referitoare la protecţia, securitatea şi sănătatea lor şi a celorlalţi angajaţi:
a) să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora şi să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
b) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
c) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic accidentele de muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
d) să întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată pe şeful ierarhic;
e) să ofere informaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii;
f) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic accidentele survenite pe traseul dintre domiciliu şi locul de muncă şi invers, precum şi cele produse în timpul deplasărilor în interes de serviciu;
g) să participe la activităţile privind protecţia muncii.
(2) Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă preşedintele Curţii Constituţionale ia măsurile prevăzute de lege.

Art. 43. - În caz de pericol (incendiu, calamităţi naturale, război), evacuarea personalului în locurile stabilite se va face conform planurilor de protecţie şi stingere a incendiilor şi a planurilor de protecţie civilă.

Art. 44. - Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, precum şi cu normele şi normativele de protecţia muncii.

 

CAPITOLUL IX

 DISPOZIŢII FINALE

Art. 45. - Dispoziţiile art. 14 – 29, ale art. 34, precum şi ale art. 38 – 44 din prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător Corpului magistraţilor-asistenţi, respectiv personalului auxiliar de specialitate din cadrul Curţii Constituţionale.

Art. 46. - (1) Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile, după caz, persoanelor care efectuează practică sau activităţi de documentare la Curtea Constituţională.
(2) Colaboratorii şi persoanele delegate sau care au acces ocazional în incinta Curţii Constituţionale sunt obligate să respecte regulile de acces, de disciplină, precum şi cele privind programul de lucru stabilit de instituţie.

Art. 47. - Secretarul general, prim-magistratul asistent şi magistratul-asistent şef – director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale, după caz, vor aduce la cunoştinţa personalului Curţii Constituţionale prevederile prezentului regulament.