ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Regulamentul privind concediile judecătorilor Curţii Constituţionale şi ale personalului acesteia

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art.1. – (1) Concediul de odihnă anual plătit şi celelalte concedii ale judecătorilor Curţii Constituţionale şi ale personalului acesteia se acordă şi se efectuează în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile art.81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale.
(2) În înţelesul prezentului regulament, categoriile de personal din structura Curţii Constituţionale (denumit în continuare personalul Curţii Constituţionale) sunt cele stabilite prin dispoziţiile art.72 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, precum şi ale Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale.
(3) În absenţa unor prevederi exprese, dispoziţiile prezentului regulament se interpretează prin raportare la
reglementările în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal, determinată potrivit legii.

CAPITOLUL II
Concediul de odihnă
SECŢIUNEA 1
Durata concediului de odihnă


Art.2. – (1) Judecătorii Curţii Constituţionale au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare, potrivit art.79 alin.(1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi, personalului de specialitate juridică asimilat acestora, precum şi secretarului general al Curţii Constituţionale, în temeiul art.66 alin.(4) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.72 alin.(2) din Legea nr.47/1992, republicată.
Art.3. – Personalul auxiliar de specialitate beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 30 de zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. – (1) În funcţie de vechimea în muncă, personalul contractual are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, după cum urmează:
a) până la 3 ani - 21 zile lucrătoare;
b) de la 3 la 10 ani - 25 zile lucrătoare;
c) de la 10 la 20 ani - 28 zile lucrătoare;
d) peste 20 ani - 30 zile lucrătoare.
(2) Vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru stabilirea concediului de odihnă prevăzut la alin.(1) este aceea rezultată din însumarea perioadelor lucrate în baza unui contract individual de muncă, precum şi a altor perioade recunoscute de lege ca vechime în muncă.
(3) Durata vechimii în muncă este cea împlinită în cursul anului calendaristic în care se acordă concediul, indiferent de data la care acesta se efectuează.
Art.5. – (1) Dreptul la concediul de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei renunţări sau limitări.
(2) Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic.
(3) În anul în care au fost numiţi în funcţie, judecătorii Curţii Constituţionale, magistraţii-asistenţi şi secretarul general au dreptul la un concediu de odihnă stabilit proporţional cu perioada cuprinsă între data numirii şi ultima zi a acelui an.
(4) Prevederile alin.(3) se aplică în mod corespunzător celorlalte categorii de personal încadrat în timpul anului.
Art.6. – (1) Judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia care îndeplinesc, în condiţiile legii, prin cumul, pe lângă funcţia de bază de la Curtea Constituţională, o funcţie didactică în învăţământul universitar au dreptul la concediu de odihnă plătit numai la funcţia de bază.
(2) În cazul persoanelor cu norma de bază în instituţii de învăţământ superior, la funcţia cumulată se poate acorda concediu fără plată, la cerere, în condiţiile prezentului regulament. 
(3) Persoanele încadrate în posturi cu fracţiuni de normă (4 sau 6 ore pe zi), şi care nu cumulează, au dreptul la concediu de odihnă cu durata integrală, stabilit în condiţiile prevăzute la art.2–4.

SECŢIUNEA a 2-a
Programarea, efectuarea şi întreruperea concediului de odihnă

Art.7. – (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, de regulă, în perioada vacanţei de activitate jurisdicţională.
(2) Preşedintele Curţii Constituţionale ia măsurile necesare pentru a asigura ca judecătorii, magistraţii-asistenţi, secretarul general şi celelalte categorii de personal al Curţii Constituţionale să efectueze concediul de odihnă la care au dreptul în anul calendaristic respectiv.
(3) Efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în situaţiile prevăzute de prezentul regulament.
(4) Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cerere, sub condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Art.8. – (1) Programările concediilor de odihnă ale judecătorilor, magistraţilor-asistenţi, secretarului general şi auditorului intern, precum şi cererile de concediu ale acestora se supun spre aprobare preşedintelui Curţii Constituţionale.
(2) În cazul personalului din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă, precum şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă, aprobarea programării concediilor de odihnă, precum şi a cererilor de concediu se face de către prim-magistratul-asistent.
(3) În cazul personalului din cadrul Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale şi al Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, aprobarea programării concediilor de odihnă, precum şi a cererilor de concediu se face de către magistratul-asistent şef – director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale.
(4) În cazul personalului de la cabinetele judecătorilor, aprobarea programării concediilor de odihnă, cât şi a cererilor de concediu este de competenţa judecătorilor.
(5) Pentru celelalte categorii de personal aprobarea programării concediilor de odihnă, precum şi a cererilor de concediu este de competenţa secretarului general.
(6) Personalul de la Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale, cabinetele judecătorilor şi al secretarului general se programează în concediu, de regulă, o dată cu aceştia.
(7) Programarea concediilor de odihnă pentru anul următor se aprobă până la 20 decembrie, avându-se în vedere asigurarea funcţionării în bune condiţii a compartimentelor Curţii Constituţionale.
(8) După aprobare, programarea se aduce la cunoştinţa fiecărui beneficiar.
(9) La plecarea în concediu de odihnă, judecătorii, magistraţii-asistenţi, secretarul general şi celelalte categorii de personal vor indica modalitatea în care pot fi contactaţi.
Art.9. – (1) Programarea concediului de odihnă stabilit conform art.8 poate fi modificată, la cerere, în cazurile în care o persoană:
a) se află în incapacitate temporară de muncă;
b) urmează să efectueze un curs de formare profesională, perfecţionare sau specializare în ţară ori în străinătate;
c) solicită, pentru interese personale, schimbarea datei plecării în concediu şi interesele serviciului o permit;
d) are recomandare medicală pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică şi, în acest caz, data efectuării concediului de odihnă urmează a fi cea indicată în recomandarea medicală.
(2) La cerere, concediul de odihnă se reprogramează înaintea sau în continuarea concediului de maternitate.
Art.10. – (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cerere, pentru motive obiective.
(2) În mod excepţional, concediul de odihnă poate fi întrerupt prin rechemare din concediu, însă numai pentru situaţii de serviciu urgente, care fac strict necesară prezenţa celui în cauză la Curtea Constituţională. În situaţia rechemării, acesta are dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor sale şi ale familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi a eventualelor prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Prin familie, potrivit prezentului alineat, se înţeleg soţul, soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
(3) Rechemarea din concediul de odihnă se dispune prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.
(4) În cazul întreruperii concediului de odihnă, persoana în cauză are dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când acest lucru nu mai este posibil, în perioada stabilită printr-o nouă programare, în cursul aceluiaşi an calendaristic.
(5) Rambursarea cheltuielilor care au fost achitate în avans şi nu se mai pot recupera, precum şi a eventualelor prejudicii legate de efectuarea concediului de odihnă programat, dar încă neînceput, se va face şi în cazul intervenirii unei situaţii de serviciu deosebite care vizează o perioadă cuprinsă în programarea de concediu de odihnă aprobată în condiţiile art.8 alin.(7).
Art.11. – În cazul în care, din motive temeinice, concediul de odihnă nu s-a putut efectua, integral sau parţial, în anul calendaristic respectiv, acesta poate fi efectuat în cursul anului următor, pe baza programării aprobate de preşedintele Curţii Constituţionale sau, după caz, de judecătorii Curţii Constituţionale, prim-magistratul-asistent, magistratul-asistent şef – director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale sau de secretarul general. În acest caz, drepturile băneşti se suportă din fondurile aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă.
Art.12. – (1) Persoanele care nu au desfăşurat activitate întregul an calendaristic, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.
(2) În cazul în care perioadele de concedii medicale şi de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 sau mai mulţi ani calendaristici, persoana în cauză are dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reînceperii activităţii.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile băneşti pentru concediul de odihnă

Art.13. – (1) Pe durata concediului de odihnă, judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi, în nici un caz, mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile de bază cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.
(2) În cazul în care cuantumul indemnizaţiei de concediu stabilit potrivit alin.(1) este mai mic decât media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin.(1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu, cuantumul indemnizaţiei de concediu va fi egal cu media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin.(1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Face excepţie de la dispoziţiile alin.(1) şi (2) personalul economic, administrativ şi de serviciu, care beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază şi a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă.
(4) Indemnizaţia de concediu se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, indemnizaţia de concediu se acordă o singură dată.
Art.14. – La plecarea în concediul de odihnă, judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia beneficiază de o primă de concediu, în condiţiile legii.
Art.15. – (1) În cazul în care concediul de odihnă început la o anumită dată este întrerupt, indemnizaţia nu se restituie. În această situaţie se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu indemnizaţia cuvenită pentru perioada lucrată după întreruperea concediului de odihnă sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii.
(2) La data programată pentru efectuarea părţii restante a concediului de odihnă se acordă indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această parte, în condiţiile prezentului regulament.
Art.16. – (1) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în următoarele cazuri: 
a) încetarea mandatului de judecător la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) încetarea raporturilor de muncă ale magistraţilor-asistenţi, ale personalului de specialitate juridică asimilat acestora, precum şi ale celui auxiliar de specialitate;
c) încetarea contractului individual de muncă al personalului contractual.
(2) Compensarea se acordă proporţional cu perioada lucrată de la începutul anului calendaristic şi până la data prevăzută la alin.(1).
(3) Sumele cuvenite sunt egale cu indemnizaţia de concediu aferentă perioadei efectiv lucrate.
(4) În situaţiile prevăzute la art.11, concediile de odihnă sau fracţiunile de concediu rămase neefectuate se compensează în raport cu drepturile salariale stabilite corespunzător lunii decembrie a anului respectiv.
(5) În mod excepţional, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat până la sfârşitul anului poate fi acordată personalului prevăzut la art.4 din prezentul regulament, în condiţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu este posibilă reprogramarea concediului în cursul anului următor, din motive care privesc exercitarea atribuţiilor de serviciu ori din alte motive obiective, aprobate de preşedintele Curţii Constituţionale, prevederile alin.(4) aplicându-se în mod corespunzător.
Art.17. – În caz de deces, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se plăteşte membrilor de familie ai celui în cauză, în următoarea ordine: soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor aflaţi în întreţinerea celui decedat.
Art.18. – În situaţia în care, după efectuarea concediului de odihnă plătit, mandatul de judecător sau raporturile de muncă cu Curtea Constituţională încetează, din motive imputabile, din voinţa persoanei în cauză sau prin acordul părţilor, după caz, aceasta este obligată să restituie partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei pentru care i s-a acordat acel concediu.

CAPITOLUL III
Concedii pentru formare profesională

Art.19. – Personalul Curţii Constituţionale are dreptul la concedii pentru formare profesională, la cerere, cu plată sau fără plată.
Art.20. – (1) Concediul plătit pentru formare profesională se acordă, la cerere, în următoarele situaţii:
a) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate în ţară sau în străinătate;
b) pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, respectiv de doctorat.
(2) Durata acestui concediu se aprobă de către preşedintele Curţii Constituţionale, în funcţie de durata cursurilor ori a specializărilor efectuate, fără a putea depăşi 10 zile într-un an calendaristic.
(3) Pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi, după caz, a examenului de doctorat, concediul plătit acordat nu poate depăşi 10 zile lucrătoare pentru fiecare examen.
Art.21. – (1) Durata concediului cu plată pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de activitate efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite persoanei.
(2) Concediul acordat potrivit alin.(1) nu afectează vechimea în magistratură, respectiv vechimea în muncă sau în activitate.
Art.22. – Concediul pentru formare profesională fără plată poate fi acordat pentru situaţiile prevăzute la art.20 alin.(1), pe o durată stabilită potrivit art.23 alin.(1) sau (5).

CAPITOLUL IV
Concediul fără plată

Art.23. – (1) Judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia au dreptul la concediu fără plată, a cărui durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, apreciate ca atare de preşedintele Curţii Constituţionale.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază angajaţii Curţii Constituţionale pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, a examenelor de an universitar, ca şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior;
b) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă instituţie.
(3) Au dreptul la concediu fără plată, fără limita prevăzută la alin.(1), persoanele aflate în următoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept pot beneficia atât mama, cât şi tatăl, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate, respectiv fiu/fiică, soră, frate, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.
(4) Judecătorii Curţii Constituţionale beneficiază de drepturile prevăzute la alin.(3), pentru o perioadă care nu depăşeşte limita stabilită prin dispoziţiile art.67 alin.(1) lit.b) din Legea nr.47/1992, republicată.
(5) Concediul fără plată poate fi acordat şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin.(1), (2) şi (3), pe durate aprobate de preşedintele Curţii Constituţionale.
Art.24. – (1) Pe durata concediului fără plată judecătorii Curţii Constituţionale, magistraţii-asistenţi, personalul asimilat acestora, precum şi celelalte categorii de personal al Curţii Constituţionale îşi păstrează această calitate.
(2) Durata concediului fără plată prevăzută la art.23 nu constituie vechime în funcţia de judecător, magistrat-asistent sau asimilată acestuia.
Art.25. – Pe durata concediului fără plată mai mare de 30 de zile lucrătoare se pot încadra alte persoane cu contracte de muncă pe durată determinată.

CAPITOLUL V
Alte concedii plătite

Art.26. – (1) Judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia au dreptul la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
(2) Judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia au obligaţia de a înştiinţa Curtea Constituţională cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al Curţii Constituţionale.
Art.27. – (1) Personalul Curţii Constituţionale are dreptul la concediu plătit pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani sau 3 ani, după caz, precum şi la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.
(2) Perioada prevăzută la alin.(1) constituie vechime în muncă, precum şi vechime în magistratură, funcţie sau specialitate, după caz, iar cuantumul indemnizaţiei şi baza de calcul se determină potrivit reglementărilor aplicabile pentru fiecare categorie de personal.
Art.28. – (1) În afara concediului de odihnă anual, judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia au dreptul la zile de concediu plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă anual, în cazul următoarelor evenimente familiale sau deosebite:
a) căsătorie - 5 zile;
b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soţului sau soţiei ori al unei rude de până la gradul al II-lea inclusiv - 3 zile;
d) producerea unor daune ca urmare a calamităţilor naturale, incendiilor, inundaţiilor şi a altor împrejurări asemănătoare - 5 zile.
(2) Concediul plătit prevăzut la alin.(1) se acordă, la cererea solicitantului, de preşedintele Curţii Constituţionale. Indemnizaţiile cuvenite se stabilesc potrivit regulilor de la art.13 alin.(1) şi (2) ori, după caz, la alin.(3) din prezentul regulament.