Alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii

1. Controlul de constituţionalitate a legilor de revizuire a Constituţiei

Sediul materiei

Controlul de constituţionalitate a legilor de revizuire a Constituţiei este reglementat de dispoziţiile art.146 lit.l) din Constituţie coroborate cu art.23 din Legea nr.47/1992. Această atribuţie a Curţii Constituţionale a fost introdusă prin art.I pct.19 din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 3 iunie 2004.

Autorii sesizării

Curtea Constituţională se pronunţă din oficiu asupra legilor de revizuire a Constituţiei.

Obiectul sesizării

Obiect al controlului de constituţionalitate prevăzut de art.23 din Legea nr.47/1992 îl pot constitui doar legile de revizuire a Constituţiei, adică legile constituţionale, înainte de supunerea lor spre aprobare prin referendum.

Această lege devine definitivă ca urmare a referendumului şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatului referendumului.

Procedura

Curtea este obligată ca, în termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constituţiei de către Parlament, să se pronunţe, în plen, asupra acesteia.

Preşedintele Curţii numeşte un judecător-raportor şi stabileşte termenul de judecată.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. A. a) din Legea nr.47/1992, o decizie, cu votul a două treimi din numărul judecătorilor Curţii.

Comunicarea deciziei

Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Efecte

Parlamentul este obligat să respecte decizia Curţii Constituţionale. Atunci când Curtea constată că nu au fost respectate dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire, Parlamentul trebuie să reexamineze legea de revizuire a Constituţiei, pentru punerea ei de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

Toate deciziile pronunţate în cadrul acestei atribuţii, grupate pe ani, pot fi accesate aici

2. Controlul de constituţionalitate a hotărârilor Parlamentului

Sediul materiei

Controlul de constituţionalitate a hotărârilor Parlamentului este reglementat de dispoziţiile art.146 lit.l) din Constituţie coroborate cu art.27 din Legea nr.47/1992. Această atribuţie a Curţii Constituţionale a fost introdusă prin art.I pct.1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010.

Autorii sesizării

Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii hotărârilor Parlamentului numai la sesizarea:

– unuia dintre preşedinţii celor două Camere;

– unui grup parlamentar;

– unui număr de cel puţin 50 de deputaţi;

– sau unui număr de cel puţin 25 de senatori.

Obiectul sesizării

Obiect al acestui tip de control de constituţionalitate îl pot constitui doar hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, hotărârile plenului Senatului şi hotărârile plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, aşa cum a stabilit Curtea prin Decizia nr.727/2012 şi Decizia nr.738/2012.

Procedura

În cazul în care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curţii Constituţionale de către secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte, în ziua depunerii, iar Curtea Constituţională o va comunica, în termen de 24 de ore de la înregistrare, preşedinţilor celor două Camere, cu precizarea datei când va avea loc dezbaterea.

Până la data dezbaterii, preşedinţii Camerelor pot comunica punctul de vedere al birourilor permanente.

Dezbaterea are loc în plenul Curţii Constituţionale, pe baza sesizării şi a punctelor de vedere primite.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. A. c) din Legea nr.47/1992, o decizie, cu votul majorităţii judecătorilor.

Comunicarea deciziei

Decizia se aduce la cunoştinţă Camerei a cărei hotărâre a fost dezbătută.

Efecte

Camerele Parlamentului sunt obligate să respecte decizia Curţii Constituţionale.

Toate deciziile pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.