COMUNICAT DE PRESĂ, 22 februarie 2023

În ședința din 22 februarie 2023, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de deputați neafiliați și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, precum și pentru completarea art.64 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului este constituțională în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a constatat că susținerile autorilor obiecției de neconstituționalitate sunt neîntemeiate, iar dispozițiile legii criticate respectă întru totul exigențele constituționale ce decurg din dispozițiile art.1 alin.(5), art.11, art.20 alin.(2), art.21, art.53 și art.124 alin.(2) din Legea fundamentală, coroborate cu cele ale Convenției privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 și ratificată de România prin Legea nr.86/2000.

2. în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor din Senat și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului nr.35/2022 privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În esență, cu privire la soluția de neconstituționalitate, Curtea a  observat că prin Hotărârea Parlamentului nr.35/2022 au fost numiţi în funcţia de membri ai Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 2 membri care nu sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice. Se ajunge astfel la situația în care, din cei 11 membri ai Colegiului director, 7 membri sunt licenţiaţi în  ştiinţe  juridice şi 4 membri nu sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice.

Având în vedere dispoziţiile art.23 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, potrivit cărora  „La numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre aceştia să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice.” Curtea a reţinut că, prin numirea celor doi membri, prin Hotărârea Parlamentului nr.35/2022, a fost încălcată limita inferioară, sub care, legal, nu se poate coborî.

În consecinţă, Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului nr. 35/2022 este contrară art.23 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 şi, astfel, încalcă dispozițiile art.1 alin.(3) şi (5) din Constituţie privind obligativitatea respectării legilor și statul de drept.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 15 februarie 2023.pdf