Comunicat de presă, 2 noiembrie 2022

I. În ședința din 2 noiembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice este neconstituțională.

În esență, Curtea a reținut că legea criticată încalcă principiul bicameralismului, întrucât forma adoptată de Senat viza în totalitate procedura și condițiile în care pot fi modificate limitele ariilor naturale protejate (cine poate solicita modificarea limitelor, modul și condițiile în care se realizează), pe când forma adoptată de Camera Deputaților se referă tangențial la această problemă, substanța reglementării normative referindu-se la condițiile în care proiectele hidroenergetice în curs de execuție cu procent de realizare mai mare de 60%, la data de 1 mai 2022, urmează a se executa în continuare, prin derogare de la o serie de reglementări care se referă la protecția mediului înconjurător. Rezultă că substanța legii, astfel cum a fost aprobată de cea de-a doua Cameră, nu mai vizează modificarea limitelor ariilor naturale, ci regimul juridic al proiectelor hidroenergetice deja derulate în cadrul acestora, regim derogatoriu de la cel de drept comun.

Curtea a reținut că, deși nu există o configurație semnificativ diferită între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, există deosebiri majore de conținut juridic între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, acestea conținând viziuni conceptuale diferite. În aceste condiții, Curtea a constatat că legea criticată nu respectă principiul bicameralismului, fiind contrară art.61 alin.(2) și art.75 din Constituție.

 

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art.36 alin.(3) din Legea camerelor de comerț din România nr.335/2007 sunt constituționale în măsura în care reînnoirea mandatului de președinte și vicepreședinte al Camerei Naționale pe o durată de 5 ani se raportează numai la un mandat anterior complet de 5 ani.

În esență, Curtea a statuat că textul criticat, potrivit căruia mandatul președintelui și vicepreședinților Camerei de Comerț și Industrie a României este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată, consacră o soluție legislativă incompletă, întrucât nu cuprinde dispoziții referitoare la reînnoirea mandatului în ipoteza exercitării anterioare a unui rest de mandat. Această omisiune cu relevanță constituțională lipsește norma analizată de previzibilitate și afectează securitatea raporturilor juridice civile. Exigențele de calitate a legii nu permit destinatarului acesteia să ajungă la o interpretare subiectivă sau discreționară a normei juridice. Acesta trebuie să se bazeze pe o normă juridică de calitate care să îi orienteze și ghideze conduita socială. Constatându-se lipsa unei asemenea norme coroborat cu relevanța constituțională a omisiunii legislative identificate, Curtea a reținut că dispozițiile criticate sunt constituționale numai în măsura în care reînnoirea mandatului de președinte și vicepreședinte al Camerei Naționale are în vedere, pe de o parte, o alegere anterioară pe un mandat complet de 5 ani, iar, pe de altă parte, o nouă alegere pe un mandat complet de 5 ani.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 2 noiembrie 2022