Comunicat de presă, 3 iunie 2020

I. În ziua de 3 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

A. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019, obiecție formulată de Președintele României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că atât Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, cât și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.

Curtea a reținut că, în cuprinsul preambulului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Guvernul nu a justificat adoptarea actului normativ în regimul derogator prevăzut de art.115 alin.(4) din Constituție, ci s-a limitat la a expune argumente care demonstrează necesitatea reglementării. Având în vedere că viciul de neconstituţionalitate astfel constatat nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective, legea care aprobă ordonanţa de urgenţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională.

B. Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.2 [cu referire la art.2 alin.(1)], pct.3 [cu referire la art.2 alin.(4)], pct.4 [cu referire la art.4 alin.(3)], pct.5 [cu referire la art.5 alin.(3) lit.a),c) și i)], pct.8 [cu referire la art.8], pct.9 [cu referire la art.14], pct.10 [cu referire la art.16] și pct.18 [cu referire la art.39] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, obiecţie formulată de Guvernul României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate, a decis:

1. Admite obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art.I pct.3 [cu referire la art.2 alin.(4)], pct.4 [cu referire la art.4 alin.(3)], pct.10 [cu referire la art.16] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sunt neconstituţionale.

2. Respinge, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art.I pct.2 [cu referire la art.2 alin.(1)], pct.5 [cu referire la art.5 alin.(3) lit.a), c) şi i)], pct.8 [cu referire la art.8], pct.9 [cu referire la art.14] şi pct.18 [cu referire la art.39] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

C. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, obiecții formulate de Guvernul României, de un număr de 47 de senatori ai Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate a Maghiarilor din România și, respectiv, de Președintele României;

În cadrul dezbaterilor, Curtea Constituțională, văzând obiectul cauzelor, a dispus conexarea acestora.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, este neconstituţională, în ansamblul său.

În argumentarea soluţiei, Curtea a reţinut că, în absenţa solicitării avizului Consiliului Economic şi Social, au fost încălcate dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 141 din Constituţie, şi, în consecinţă, a admis criticile de neconstituţionalitate extrinsecă formulate.

D. Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale, obiecție formulată de un număr de 71 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile Legii privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale sunt neconstituţionale.

În esenţă, Curtea a constatat că dispoziţiile Legii privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale consacră un paralelism legislativ nepermis, având în vedere că, la data adoptării sale, era în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Parlamentul avea obligaţia constituţională ca la adoptarea legii să elimine ordonanţa de urgenţă antereferită din fondul activ al legislaţiei. Întrucât nu a realizat acest lucru, s-a ajuns la situaţia existenţei concomitente a două acte normative care au acelaşi domeniu de reglementare, ceea ce este contrar art.1 alin.(5) din Constituţie.

 E. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, obiecții formulate de un număr de 73 de deputați și de Guvernul României.

În cadrul dezbaterilor, Curtea Constituțională, văzând obiectul cauzelor, a dispus conexarea acestora.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că atât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2020, cât şi legea de aprobare a acesteia sunt neconstituţionale, fiind contrare art.1 alin.(4) şi (5), art.61 alin.(1) şi art.115 alin.(6) din Constituţie, după caz.

Curtea a reţinut că prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale a fost realizată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2020, care a fost aprobată, cu modificări şi completări, de Parlament, prin lege. Or, prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale se realizează numai prin lege organică, adoptată de Parlament, şi nu prin ordonanţe de urgenţă ale Guvernului. În aceste condiţii, Parlamentului îi revenea obligaţia constituţională de a respinge ordonanţa de urgenţă astfel adoptată, şi nu de a o aproba. Totodată, Parlamentul este cel care va reglementa, prin legea de prelungire a mandatelor autorităților administrației publice locale, dacă stabilirea datei alegerilor se realizează prin lege organică sau prin hotărâre de Guvern.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și primului-ministru.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Cu privire la :

– Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, obiecții formulate de un număr de 26 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și de Guvernul României, în cadrul dezbaterilor, Curtea Constituțională a dispus, văzând obiectul cauzelor, conexarea acestora şi a decis amânarea pronunţării pentru data de 24 iunie 2020.

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile comerciale nr.31/1990, obiecție formulată de Guvernul României, Curtea Constituțională a României a dispus amânarea dezbaterilor pentru data de 17 iunie 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 3 iunie 2020.pdf