Comunicat de presă, 5 octombrie 2022

I. În ședința din 5 octombrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a decis:

– A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

În esență, Curtea a reținut că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică și nu ordinară, întrucât operează  modificări de substanță asupra regimului juridic general al proprietății, care, potrivit art.73 alin.(3) lit.m) din Constituție, trebuie reglementat prin lege organică. Legea examinată extrage categoria terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pomi și de viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, din câmpul de aplicare a unei legi organice – Legea nr.17/2014 și îi configurează, astfel, un regim juridic derogator, propriu, care impunea adoptarea sa prin lege organică.

A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că dispozițiile articolului unic pct.1 [cu referire la art.16 alin.(2) ind.2] din Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și legea în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a stabilit că legea, în ansamblul său, este constituțională, întrucât la inițierea procesului legislativ au fost solicitate informarea Guvernului asupra implicațiilor bugetare ale legii criticate, precum și fișa financiară. Totodată, cu privire la critica punctuală adusă articolului unic pct.1 [cu referire la art.16 alin.(2) ind.2] din lege, Curtea a statuat că acest text trebuie interpretat în corelare cu art.16 alin.(9) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ceea ce duce la concluzia că majorarea salarială reglementată se acordă numai în condițiile și limitele bugetului proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile. Prin urmare, textul criticat respectă exigențele de calitate a legii prevăzute de art.1 alin.(5) din Constituție.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat următoarele cauze:

– pentru data de 12 octombrie 2022,

1. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, obiecție formulată de Președintele României;

2. Obiecția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art.15 alin.(1) și (3) cu referire la sintagma „adunare generală” și art.33 alin.(3) și (4) din Legea tineretului, obiecție formulată de Avocatul Poporului;

3. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, obiecție formulată de Președintele României;

– pentru data de 26 octombrie 2022,

1. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, obiecție formulată de 51 deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;

2. Obiecția de neconstituționalitate a Legii acvaculturii, obiecție formulată de Președintele României.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 5 octombrie 2022