Judecarea contestaţiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic

Sediul materiei

Atribuţia Curţii Constituţionale referitoare la judecarea contestaţiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic este reglementată de art.146 lit. k) din Constituţie şi de art. 39-41din Legea nr.47/1992.

Autorii sesizării

Contestaţia privind constituţionalitatea unui partid politic poate fi formulată de:

– preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului;

– Guvern.

Atunci când contestația este formulată de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, are la bază hotărârea adoptată de Cameră (Senat sau Camera Deputaților), cu votul majorităţii membrilor săi.

Obiectul sesizării

Obiectul sesizării îl reprezintă soluţionarea contestaţiilor privind constituţionalitatea unui partid politic. Curtea Constituțională decide asupra constituţionalităţii unui partid politic, respectiv verifică îndeplinirea condițiilor de fond privind activitatea partidului politic, cuprinse în art. 40 alin. (2) din Constituţie referitoare la respectarea principiilor statului de drept.

Sesizarea Curţii Constituţionale

Contestaţia privind constituționalitatea unui partid politic trebuie motivată şi va fi însoţită de dovezile pe care se întemeiază.

În cadrul acestui tip de control, Curtea Constituţională nu se poate autosesiza.

Procedura

După ce primeşte contestația în formă scrisă, preşedintele Curţii Constituţionale desemnează un judecător-raportor, iar acesta comunică contestația, împreună cu actele doveditoare, partidului politic la care se referă aceasta, precizându-i data până la care poate depune un memoriu în apărare, însoţit de dovezile corespunzătoare.

Procedura de judecare a contestaţiei are următoarele particularităţi:

– părţile sunt fie Camera Parlamentului care a formulat contestaţia, ce poate fi reprezentată de persoana desemnată de Cameră în acest scop, fie Guvernul, ce poate fi reprezentat de Ministerul Justiţiei, precum şi partidul politic, ce poate fi reprezentat de persoana din conducerea partidului care, potrivit statutului, îl reprezintă în relaţiile cu terţii sau/și de un avocat cu drept de a pleda în faţa Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie;

– judecata are loc cu participarea reprezentantului Ministerului Public;

– părţile şi Ministerul Public se citează, ordinea dezbaterilor este cea de drept comun, iar judecata are loc pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor şi a probelor administrate;

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. A. f) din Legea nr.47/1992, o decizie. Aceasta se ia cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.

Comunicarea deciziei

În caz de admitere a contestaţiei, decizia se comunică Tribunalului Bucureşti pentru radierea partidului politic neconstituţional din Registrul partidelor politice.

Efectele deciziei

Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unui partid politic se comunică Tribunalului Bucureşti, pentru radierea partidului politic neconstituţional din Registrul partidelor politice, efectul specific al unei asemenea decizii fiind încetarea activității partidului prin dizolvare. [art.41 alin.(2) din Legea nr.47/1992, art. 44 lit. a) din Legea partidelor politice nr.14/2003].