ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Ianuarie 2018
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
14151617181920
212223
24
252627
28293031   

ANUNȚ

15.12.2017

ANUNȚ

Având în vedere dispozițiile art.1 din Hotărârea Plenului nr.30 din 13 decembrie 2017, Curtea Constituțională anunță desfășurarea unei selecții a candidaților pentru numirea, de către Plenul Curții, a Secretarului general.

  • Pentru a putea fi numită în această funcție, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)  are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

b) este licenţiată în drept;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

d) cunoaşte limba română;

e) cunoaște limba engleză sau limba franceză;

f) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei;

g) o vechime în muncă de cel puțin 10 ani, din care o vechime în magistratură de cel puţin 6 ani sau o vechime în magistratură, în calitate de judecător sau procuror, de cel puţin 4 ani ori deţinerea titlului de doctor în drept, care echivalează cu vechimea în specialitate cerută;

h) nu a fost destituită dintr-o funcţie sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

i) nu a fost lucrător sau colaborator al Securității, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, nu face şi nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică și nici nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.

  • În vederea înscrierii la selecție, candidații vor prezenta, până la data de 19 ianuarie 2018,  un dosar de participare, care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere, motivată, adresată preşedintelui Curţii Constituţionale;

b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz;

d)  copie de pe diploma de licenţă;

e)  copie de pe diploma de doctor în drept, după caz;

f)  copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;

h) cazierul judiciar;

i)  curriculum vitae;

j) declarația pe propria răspundere, autentificată de un notar public, potrivit căreia candidatul nu face şi nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică și nici nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;

k) plan managerial adaptat specificului organizării și funcționării Curții Constituționale.

  • La depunerea dosarului de participare, candidaţii trebuie să prezinte şi în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
  • Dosarul de participare se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare. Ulterior datei de 19 ianuarie 2018  nu se mai pot depune acte în completare la dosarul astfel constituit. Personalul de specialitate din cadrul Biroului resurse umane şi salarizare întocmeşte un proces-verbal prin care atestă documentele depuse de fiecare candidat la dosarul de participare. Procesul-verbal va fi semnat şi de către candidat.
  • Evaluarea și selecția candidaților constă în următoarele etape succesive:

a)     selecţia dosarelor de participare;

b)    verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator;

c)     verificarea privind cunoașterea unei limbi străine (la alegere dintre engleză și franceză);  

d)    interviu.

Comisia de evaluare a candidaților este formată din membrii Plenului Curții Constituționale, fiind asistată de prim-magistratul-asistent, în calitate de secretar al comisiei. Aceasta va realiza selecția dosarelor de participare și interviul.

Prima etapă, a selecției dosarelor de participare (a), este etapă eliminatorie, pe baza documentelor depuse la dosarul de participare la selecția candidaților pentru numirea Secretarului general al Curții Constituționale. Rezultatele selecţiei dosarelor de participare se consemnează într-un proces-verbal întocmit de prim-magistratul-asistent și se afişează la sediul și pe site-ul Curții  Constituționale cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţite de motivul respingerii dosarului de participare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Candidații declarați admiși la etapa eliminatorie a selecției dosarelor vor participa la toate celelalte etape ale selecției  [etapele (b)-(d)] candidaților pentru numirea Secretarului general al Curții Constituționale, rezultatele în urma evaluării fiecărei etape succesive fiind consemnate într-un proces-verbal de către prim-magistratul-asistent.

Evaluarea rezultatelor în urma etapelor constând în verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator (b) și în verificarea privind cunoașterea unei limbi străine (c) va fi realizată de către o subcomisie, formată din 3 membri, personal de specialitate al Curții Constituționale.

Etapa interviului are loc în fața Plenului Curții Constituționale și constă în prezentarea propriului plan managerial depus la dosar, precum și în răspunsurile la întrebările tematice adresate de membrii Plenului pentru verificarea cunoștințelor teoretice de specialitate.

Candidatul care întrunește votul majorității membrilor Plenului este declarat admis. În cazul în care există mai mulți candidați care au întrunit votul majorității membrilor Plenului, este declarat admis cel care a obținut numărul cel mai mare de voturi favorabile. Rezultatele finale ale evaluării candidaților se consemnează într-un proces-verbal întocmit de prim-magistratul-asistent și se afişează cu menţiunea "admis" sau "respins" la sediul și pe pagina de internet a Curţii Constituţionale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data interviului.

Calendar de desfăşurare a selecţiei candidaților pentru numirea, de către Plenul Curții, a Secretarului general al Curții Constituționale

1. Afişare anunţ: 15 decembrie 2017;

2. Dată limită depunere dosare: 19 ianuarie 2018;

3. Afişare rezultate selecţie dosare: 26 ianuarie 2018;

4. Verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator și  verificarea  privind cunoașterea unei limbi străine: 31 ianuarie  2018;

5. Interviul: 21 februarie 2018;

7. Afişare rezultate finale ale evaluării candidaților: 28 februarie 2018.

 Sunt necesare cunoștințe în următoarele materii principale:

1. Curtea Constituțională – organizare, funcționare, competență și atribuții, actele Curții, efectele actelor Curții;

2. Informații de interes public și soluționarea petițiilor;

3. Bugetul de stat  - structură, aprobare, execuție bugetară;

4. Finanțarea instituțiilor publice - angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice; organizarea contabilității cheltuielilor bugetare în cadrul instituțiilor publice; situații financiare (bilanțul); gestionarea numerarului; sponsorizarea instituțiilor publice;

5. Achiziții publice;

6. Exercitarea controlului financiar-preventiv;

7. Salarizarea în instituțiile publice, salariile și celelalte drepturi ale judecătorilor, magistraților-asistenți și personalului Curții Constituționale, obligațiile către stat aferente veniturilor salariale;

8. Protocol și relații externe, drepturile personalului român trimis temporar în străinătate;

 Bibliografie orientativă:

 1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003;

 2. Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010;

 3. Legea nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.331 din 17 iulie 2000;

 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr.6 din 7 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 27 martie 2012;

 5. Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 august 2005,  cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 13 august 2002,  cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017;

 9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 10. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.84 din 21 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea contabilității nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1101 din 25 noiembrie 2004,  cu modificările şi completările ulterioare;

15. Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 25 mai 1994,  cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.154 din 19 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare;

18. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.


« inapoi