Solicitarea informațiilor de interes public

Pentru solicitarea informaţiilor, conform prevederilor Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public nr.544/2001, precum şi pentru  transmiterea petiţiilor, vă puteţi adresa Curţii Constituţionale cu o solicitare scrisă transmisă pe următoarele căi: poştă, fax sau pe adresa de e-mail ccr@ccr.ro

Soluţionarea cererilor de informaţii de interes public, se va face cu respectarea cerinţelor Legii nr.544/2001 art.6 alin.3:

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Menţionăm că soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, conform căruia: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.”

CONTACT