Corpul magistratilor-asistenți

În cadrul Curţii Constituţionale funcţionează Corpul magistraților-asistenţi, din care fac parte prim – magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi și magistraţii – asistenţi, numiţi în funcţie potrivit legii şi dispoziţiilor prezentului regulament.
Corpul magistraţilor-asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale.
Repartizarea magistraţilor-asistenţi pe secţii se face prin ordin al președintelui Curţii Constituţionale.
Corpul magistraţilor-asistenţi are următoarele atribuţii:

          a) preiau dosarele jurisdicţionale în care au fost desemnaţi;

          b) redactează corespondenţa în legătură cu soluţionarea cauzei la solicitarea judecătorului-raportor;

          c) asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor, cu privire la soluţiile din jurisprudenţă şi doctrina română şi străină, în dosarele repartizate şi întocmesc proiectul de raport;

          d) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare în dosarele la a căror soluţionare participă;

          e) redactează deciziile, hotărârile şi avizele, sub controlul judecătorului-raportor;

          f) redactează încheierile pronunţate;

          g) întocmesc fişele cuprinzând cheile de jurisprudenţă care însoţesc actele Curţii Constituţionale şi introduc în fişierul electronic de jurisprudenţă datele necesare;

          h) întocmesc, în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale, răspunsuri la cererile formulate în dosarele Curţii înainte de pronunţarea deciziei, a hotărârii sau a avizului consultativ;

          i) efectuează serviciul de permanenţă, atunci când este cazul;

          j) îndeplinesc şi alte atribuţii, la solicitarea judecătorului pe lângă care sunt repartizaţi sau a judecătorului-raportor, referitoare la activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale sau la cererea preşedintelui.

Corpul magistraţilor-asistenţi se întruneşte în şedinţe de lucru la convocarea prim-magistratului-asistent sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 2 magistraţi-asistenţi-şefi sau a cel puţin 1/3 din numărul magistraţilor-asistenţi aflaţi în activitate.

Sedinţele de lucru ale Corpului magistraţilor-asistenţi sunt conduse de prim-magistratul-asistent, iar în absenţa acestuia de unul dintre magistraţii-asistenţi-şefi, prin rotaţie.

Corpul magistraţilor-asistenţi întrunit în şedinţe de lucru adoptă hotărâri cu votul majorităţii magistraţilor-asistenţi aflaţi în activitate.