Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.1 În cadrul Curţii Constituţionale pot fi organizate stagii de practică pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, indiferent de nivelul de studii (licenţă, masteranzi, doctoranzi).

Art.2 Stagiile de practică pot fi desfășurate pe bază de Acord-cadru de colaborare sau Convenţie de practică, după caz, ale căror modele sunt prevăzute în Anexele nr.1 şi 2 la prezentul Regulament.

Art.3 Acordul-cadru de colaborare (numit în continuare Acord-cadru) are caracter general şi se încheie în cazul solicitărilor formulate de organizatorii de practică, în timp ce Convenţia de practică (numită în continuare Convenţie) are caracter individual şi se încheie în cazul solicitărilor individuale.

Art.4 Cererea de organizare a stagiilor de practică se aprobă de preşedintele Curţii Constituţionale, la solicitarea scrisă a organizatorului de practică sau a persoanei interesate, pe baza referatului întocmit de prim magistratul-asistent.

Art.5 Coordonarea stagiilor de practică la Curtea Constituțională se realizează de prim magistratul-asistent.

Art.6 În vederea ţinerii evidenţei stagiilor de practică, se instituie Registrul de practică la Curtea Constituţională, al cărui model este prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL II

Organizarea stagiilor de practică

Art.7 – Cererea privind organizarea stagiului de practică la Curtea Constituţională va cuprinde numele şi calitatea participanţilor, precum şi perioada stagiului de practică pentru care se solicită aprobare.

Art.8 Perioada stagiilor de practică este de maxim trei săptămâni în cazul studenţilor la studii de licenţă şi de maxim două luni în cazul masteranzilor şi doctoranzilor. Numărul maxim de practicanţi ce poate fi aprobat pentru a desfăşura concomitent practica la Curtea Constituţională este de 10 persoane.

Art.9 În baza cererii aprobate se va proceda la încheierea Acordului-cadru/ Convenţiei, după caz. Acordul-cadru se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se semnează de preşedintele Curţii Constituţionale şi reprezentantul organizatorului de practică.  Convenţia se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se semnează de preşedintele Curţii Constituţionale, reprezentantul organizatorului de practică şi practicant.

Art.10  În cazul solicitărilor formulate de organizatorii de practică, aceştia au obligaţia ca, înainte de începerea stagiului de practică, să transmită Curţii Constituţionale lista şi datele de contact ale participanţilor, precum şi numele şi datele de contact ale cadrului didactic îndrumător al activităţii de practică/persoanei de contact din cadrul instituţiei ce are calitatea de organizator de practică.

CAPITOLUL III

Desfăşurarea stagiilor de practică

Art.11 Stagiile de practică se desfăşoară la sediul Curții Constituționale  după un orar comunicat organizatorului de practică de către prim magistratul-asistent, în concordanță cu activitățile Curții Constituționale în perioada de referință.

Art.12 Prim magistratul-asistent va desemna pentru fiecare dintre participanții la stagiile de practică un tutore dintre magistrații-asistenți ai Curții Constituționale. În privinţa activităţilor specifice din cadrul Compartimentului grefă, registratură și arhivă, practicantul va fi îndrumat şi de un grefier desemnat de grefierul-şef, la solicitarea prim magistratului-asistent.

Art.13 Tutorele de practică are următoarele obligaţii:

 1. a) definirea activităților şi sarcinilor concrete pentru perioada stagiului de practică, a tematicii activităților practice şi informarea participanților la stagiul de practică şi a prim magistratului-asistent cu privire la acestea;
 2. b) urmărirea şi îndrumarea practicantului pe toată durata stagiului de practică şi informarea prim magistratului-asistent cu privire la eventualele deficienţe/ dificultăţi constatate;
 3. c) propunerea calificativului acordat practicantului, pe baza evaluării activităţii acestuia.

Art.14 Practicantul are următoarele obligaţii:

 1. a) respectarea  orarului şi a programului de lucru stabilit;
 2. b) respectarea  regulamentului de ordine interioară al Curții Constituționale;
 3. c) utilizarea informațiilor la care are acces în timpul stagiului exclusiv pentru dezvoltarea profesională;
 4. d)  rezolvarea sarcinilor de lucru primite.

Art.15 – Pentru fiecare participant la stagiile de practică la Curtea Constituțională se constituie un dosar care va cuprinde în mod obligatoriu  următoarele:

 1. a) copie de pe cartea de identitate;
 2. b) copie de pe carnetul de student vizat la zi/adeverință eliberată de organizatorul de practică ce atestă calitatea de student/masterand/doctorand;
 3. c) lucrarea/lucrările de cercetare realizate de practicant pe teme stabilite de tutorele de practică desemnat;
 4. d)  lucrarea practică realizată pe o temă stabilită de grefierul desemnat, după caz;
 5. e) fişa privind efectuarea practicii de specialitate la Curtea Constituţională;
 6. f) adeverinţa care atestă efectuarea stagiului de practică şi, după caz, calificativul acordat.

Art.16 La sfârșitul stagiului de practică, prim magistratul-asistent,  magistratul-asistent care a avut calitatea de tutore și grefierul desemnat vor completa și semna Fișa privind efectuarea practicii de specialitate la Curtea Constituțională, al cărei model este prevăzut în Anexa nr.4 la prezentul Regulament. Fișa reflectă activitatea desfășurată de practicant, stă la baza monitorizării eficiente a activității derulate și a evaluării efective a practicantului, respectiv a acordării calificativului  de către tutore (foarte bine/bine/satisfăcător/nesatisfăcător).

Art.17 În baza fișei, prim magistratul-asistent propune eliberarea adeverinței care atestă efectuarea stagiului de practică  la Curtea Constituțională şi, după caz, a calificativului. Adeverința se întocmește în două exemplare şi se semnează de președintele Curții Constituționale. Un exemplar se înmânează practicantului, iar celălalt se arhivează la dosarul de practică. Adeverința se înregistrează în Registrul de practică.     

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art.18 – Cererea privind aprobarea stagiului de practică, Acordul cadru/Convenţia şi orice corespondenţă conexă se înregistrează în Registrul de practică la Curtea Constituţională.

Art.19 Grefierul-şef ţine evidenţa stagiilor de practică şi prezintă prim magistratului-asistent înregistrările realizate în vederea elaborării de către acesta a situaţiei anuale a stagiilor de practică la Curtea Constituţională, ce se publică pe site-ul Curţii Constituţionale. Situaţia va indica numărul persoanelor care au efectuat stagii de practică în perioada de referinţă, calitatea acestora, denumirea organizatorilor  de practică.

Art.20 Registrul de practică la Curtea Constituţională, dosarele de practică şi corespondenţa conexă se arhivează distinct în cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă.

Anexa nr.1

ACORD-CADRU

privind efectuarea stagiului de practică în cadrul Curții Constituționale

 

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
 2.  …………………………………………………………

cu sediul în ……………………………………..telefon …………………, e-mail ………………… reprezentată legal ……………………………….., în calitate de organizator de practică, denumită astfel în cuprinsul Acordului-cadru,

și

 1. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

cu sediul în …………………………….telefon …………………, e-mail ………………… reprezentată legal de ……………………….., în calitate de partener de practică, denumită astfel în cuprinsul Acordului-cadru.

 1. OBIECTUL ACORDULUI-CADRU:

1.Acordul-cadru stabilește cadrul general în care se vor organiza și desfășura stagiile de practică pentru studenți/masteranzi/doctoranzi în cadrul Curții Constituționale a României.

2.Scopul activităților desfășurate în cadrul practicii îl reprezintă dezvoltarea aptitudinilor de muncă în vederea facilitării accesului la un loc de muncă în domeniul ştiințelor juridice.

III. DURATA ACORDULUI-CADRU

1.Prezentul Acord-cadru se încheie pentru o perioada de …………… de la data semnării.

2.Durata stagiului de practică şi numărul participanţilor sunt cele agreate de părţile Acordului-cadru, în funcţie de disponibilitatea locurilor de practică, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică la Curtea Constituţională.

 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
 2. Obligațiile partenerului de practică:
 3. a) să pună la dispoziție mijloacele logistice, tehnice și tehnologice deținute în sprijinirea aplicării cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;
 4. b) să nominalizeze specialiști (tutori de practică) care să coordoneze și să participe la instruirea și evaluarea desfășurării practicii;
 5. c) să informeze organizatorul de practică în legătura cu stabilirea locației și orarului stagiului de practică;
 6. d) să înregistreze prezența la activitate a practicantului și să semnaleze organizatorului de practică eventualele abateri;
 7. e) să îl ajute pe practicant să își urmărească portofoliul de practică, punându-i la dispoziție mijloacele necesare;
 8. f)  la sfârșitul stagiului, tutorele desemnat să acorde pentru fiecare student câte un calificativ;
 9. g) în măsura în care stagiul de practică a fost realizat în mod corespunzător, să elibereze adeverinţa care atestă efectuarea stagiului.
 10. Obligațiile organizatorului de practică:
 11. a) să desemneze un cadru didactic responsabil cu activitatea de practică/persoană responsabilă cu această activitate, după caz, și să comunice datele de contact ale acestuia partenerului de practică, înainte de începerea stagiului de practică;
 12. b) să comunice partenerului de practică lista studenților ce urmează să efectueze stagiul de practică şi datele lor de contact, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de începerea stagiului;
 13. c) să pună la dispoziția practicanților caietul de practică  şi/sau orice alte ma­teriale suport.
 14. DESFĂȘURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Aspectele organizatorice referitoare la desfășurarea stagiului de practică sunt în sarcina partenerului de practică și constau în dispunerea măsurilor necesare pentru:

 1. a) stabilirea locației și a orarului stagiului de practică;
 2. b) stabilirea, pe baza prevederilor legale în vigoare, a îndatoririlor şi responsabilităților practicanților;
 3. c) urmărirea și înregistrarea prezenței la activități a practicanților și semnalarea eventualelor abateri organizatorului de practică;
 4. d) instruirea practicanților cu privire la normele și regulamentul de ordine interioare care trebuie respectate în timpul stagiului de practică.
 5. TERMENE ȘI CONDIȚII FINALE
 6. Dată intrării în vigoare a prezentului Acord-cadru pentru efectuarea stagiilor de practică este data semnării acestuia de către părțile contractate.
 7. Prezentul Acord-cadru pentru practică poate fi modificat sau completat, prin act adițional, cu acordul ambelor părți semnatare,  pentru desfășurarea în bune condiții a stagiului de practică.
 8. Eventualele probleme ocazionate de realizarea obiectului prezentului Acord-cadru pentru practica studenților vor fi soluționate pe cale amiabilă între părțile implicate.
 9. Atât pe durata, cât și după denunțarea sau încetarea în orice mod a prezentului Acord-cadru pentru practica studenților, organizatorul de practică se obligă să nu dezvăluie terților, respectiv să nu folosească în interes propriu informațiile confidențiale despre care a luat cunoștință în orice fel ca urmare a colaborării cu partenerul de practică. Prin expresia „informații confidențiale” se înțelege orice informații, fapte date (indiferent de suportul de stocare/redare) referitoare la activitatea desfășurată la partenerul de practică, precum și cele referitoare la datele/relațiile personale ale beneficiarilor serviciilor asigurate de partenerul de practică.
 10. Prezentul Acord-cadru se încheie în 2 exemplare originale, un exemplar pentru organizatorul de practică și  un exemplar pentru partenerul de practică.
ORGANIZATOR DE PRACTICĂ                                      
Reprezentant legal,
PARTENER DE PRACTICĂ
Reprezentant legal,

 

Anexa nr.2

CONVENŢIE

privind efectuarea stagiului de practică în cadrul Curții Constituționale 

Prezenta Convenţie se încheie între:

 1. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, cu sediul în ..……………………………………… telefon……………………,  e-mail…………………., reprezentată legal ………………, în calitate de partener de practică,
 2. ………………………………………… cu sediul în ..………………………………… telefon……………………,  e-mail…………………., reprezentată legal  ………………., în calitate de organizator de practică,
 3. Student, dl/dna ……………………., identificat cu CNP:……………………., …………………, locul naşterii …………………, adresa de domiciliu ……………………. înscris la ……………………… ………………….forma de învăţământ/ an de studii ………………, e-mail: …………… , telefon …………………… în calitate de  practicant,

Art. 1.  Obiectul Convenției

Convenția stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică în vederea dezvoltării aptitudinilor de muncă pentru studenți în scopul facilitării accesului la un loc de muncă în domeniul științelor juridice.

Art. 2.  Statutul practicantului

(1) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand/doctorand al ………………………………

(2) Practicantul nu poate pretinde un salariu sau altă formă de compensare bănească din partea partenerului de practică.

Art. 3.  Durata și perioada desfășurării stagiului de practică

(1) Stagiul de practică va avea durata de …………………………………………….

(2) Perioada desfășurării stagiului de practică este de la …… ..…..până la …….. …….

Art. 4.  Obligaţiile  practicantului 

(1) Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit și să execute activitățile specificate de tutore.

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică își rezervă dreptul de a notifica acest lucru organizatorului, în vederea încetării stagiului.

(3) Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a sănătăţii în muncă,  înainte de începerea stagiului de practică.

(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului.

Art. 5. Obligaţiile partenerului de practică 

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică.

(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va informa prim magistratul-asistent, în vederea notificării organizatorului de practică.

(3) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului mijloacele necesare pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică.

Art. 6.  Obligațiile organizatorului de practică

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor/persoană de contact, responsabilă cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.

(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant şi în baza informării de către prim magistratul-asistent, va dispune în privinţa practicantului măsurile stabilite potrivit reglementării existente la nivelul organizatorului de practică pentru această situaţie, inclusiv încetarea stagiului de practică.

Art. 7. Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 

(1)  Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna   …………………………,   Funcția:…………………………

Telefon: …………………………,   e-mail:…………………………

(2)  Cadrul didactic supervizor/persoana de contact, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna   …………………………,  Funcția: …………………………

Telefon: …………………………,  e-mail: …………………………

Art. 8. Prevederi finale 

Prezenta convenţie a fost încheiată în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru organizatorul de practică, un exemplar pentru partenerul de practică, un exemplar pentru practicant.

ORGANIZATOR DE PRACTICĂ                                
Reprezentant legal,
PARTENER DE PRACTICĂ
Reprezentant legal,

PRACTICANT

 ACORD-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul Curții Constituționale (Anexa nr.1)

 CONVENŢIE privind efectuarea stagiului de practică în cadrul Curții Constituționale (Anexa nr.2)

 REGISTRU practică de specialitate (Anexa nr.3)

 FIŞĂ privind efectuarea practicii de specialitate la Curtea Constituţională (Anexa nr.4)