Alocuțiunea susținută de președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la sesiunea de deschidere a conferinței anuale a Consiliului Concurenței – “Concurența în sectoare cheie”  

DOMNULE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI CONCURENȚEI,
DISTINSE OFICIALITĂȚI,
STIMAȚI INVITAȚI,
 

Sunt onorat să particip împreună cu Dumneavoastră la conferința anuală „Concurența în sectoare-cheie”, organizată de Consiliul Concurenței. Această inițiativă se încadrează în preocupările instituționale existente la nivelul statului de a identifica noi soluții, atât de natură legislativă, cât și administrativă, pentru a asigura caracterul loial al concurenței și de a proteja cetățeanul ca subiect al raporturilor economice la care acesta participă.

Cu acest prilej, felicităm și apreciem strădaniile și eforturile domnului președinte Bogdan Chirițoiu și ale colectivului Consiliului Concurenței, care au reușit să imprime întregii activități o concepție managerială adaptată realităților economice și sociale pe care le traversează societatea românească. Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Concurenței pentru invitația de a participa la acest eveniment, care marchează un moment instituțional deosebit pentru activitatea acestei instituții.

România, ca model de civilizație politică, este o democrație cu o economie de piață funcțională în care protecția concurenței loiale este un obiectiv de natură constituțională, statul având obligația pozitivă de a stabili un cadru legislativ compatibil, echitabil și echilibrat care să pună în operă această exigență constituțională.

Deși Consiliul Concurenței nu este o entitate reglementată expres prin textul Constituției, trebuie să remarcăm faptul că aceasta prevede că organele de specialitate ale administrației publice centrale se pot organiza ca autorități administrative autonome. O asemenea reglementare constituțională suplă permite legiuitorului să creeze un set de organisme cu atribuții corespunzătoare pentru aplicarea legii în cele mai importante domenii ale vieții statale. Un astfel de exemplu este și Consiliul Concurenței, care are natura unei autorități administrative autonome în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică, și care a fost înzestrat cu prerogativa de a asigura funcționarea unuia dintre domeniile fundamentale ale economiei țării, concurența, domeniu consacrat la rang constituțional.

Constituția României prevede în mod expres că economia României este o economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă, iar statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Dispozițiile constituționale nu au o natură proclamativă sau abstractă, dimpotrivă, acestea au valoare normativă și obligatorie pentru autoritățile publice.

Trebuie să evidențiem faptul că în jurisprudența Curții Constituționale economia de piață a fost caracterizată  drept un concept evolutiv. Curtea Constituțională  a observat transformările prin care a trecut societatea românească începând cu anul 1991 și a subliniat că  economia de piaţă este un concept viu, evolutiv, conținutul său determinându-se în funcție de situaţia socioeconomică a statului. În acest sens, pe de o parte, statul trebuie să manifeste o atitudine flexibilă în stimularea operatorilor economici în promovarea progresului, în libertatea de a întreprinde şi de a creşte eficienţa, de a acorda posibilitatea cumpărătorilor să aleagă într-o piaţă liberă, care să exprime modalităţile de orientare a acţiunii umane spre satisfacerea sistemului de nevoi și trebuințe, iar, pe de altă parte, operatorii economici trebuie să întreprindă fapte de comerţ pentru care au fost autorizaţi, cu respectarea exigențelor concurenţei loiale.

În acest cadru de referință, intervine rolul major pe care îl joacă instituția Consiliului Concurenței, care cercetează și soluționează din punct de vedere administrativ încălcările normelor de concurență. Pentru a-și exercita rolul de supervizor al modului în care operatorii economici înțeleg să respecte politicile concurențiale și cadrul legal existent în domeniu, Consiliul desfășoară activități investigative complexe, contribuind la dezvoltarea pieței și a concurenței și la eliminarea disfuncțiilor constatate.

Totodată, observăm faptul că încălcările regulilor de concurenţă produc consecinţe grave atât asupra economiei în ansamblul său, cât şi, în mod direct, asupra  consumatorilor şi a celorlalte întreprinderi de pe piaţă, iar pentru a  fi eficiente, sancţiunile trebuie să transmită un puternic mesaj de descurajare a contravenienţilor şi să fie într-un cuantum necesar realizării efectului disuasiv.

Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate naţională de concurenţă, parcurge, ca de altfel toate instituțiile statului implicate în mecanismul aplicării dreptului UE, un amplu proces de dezvoltare și consolidare instituțională. Aceasta trebuie să se înscrie în ritmul cerințelor pe care le impune Comisia Europeană, în calitatea sa de garant al normelor UE în materie de concurență. În acest context, precizăm că stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne este o competență exclusivă a UE, potrivit Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. De aceea, este nevoie de o strânsă colaborare atât la nivel național, cât și – mai ales – la nivel european.

Totodată, având în vedere faptul că la data de 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, remarcăm eforturile Consiliului Concurenței de a susține activ autoritățile din Republica Moldova în domeniul său de competență în vederea armonizării legislative și a acțiunilor lor administrative în raport cu imperativele UE.

În încheiere, felicităm conducerea Consiliului Concurenței pentru buna colaborare instituțională pe care o promovează în interesul cetățeanului, precum și pentru modul în care înțelege să își exercite competențele și know-how-ul pe care l-a dobândit în cei 30 de ani de existență. De asemenea, credem că îmbunătățirea activității Consiliului Concurenței va deveni un obiectiv permanent aflat în atenția decidenților politici pentru a oferi managementului acestei instituții suportul necesar legislativ și logistic adecvat dinamicii realităților socioeconomice românești.

Vă mulțumesc și doresc mult succes lucrărilor conferinței dumneavoastră!

Președintele Curții Constituționale
MARIAN ENACHE