Comunicat de presă, 21 septembrie 2022

I. În ședința din 21 septembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a decis următoarele:

1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că este neconstituțională Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În esență, Curtea a reținut că, din cauza modului în care este redactată legea criticată, procedura de judecată a plângerii contravenționale împotriva sancțiunii avertismentului sau a amenzii de până la 3000 lei este imposibil de aplicat, astfel că legea contravine prevederilor art.1 alin.(5) din Constituție, în componentele referitoare la claritatea și previzibilitatea legii.

De asemenea, Curtea a reținut că lipsa căii de atac a apelului împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea contravențională, în ipoteza în care sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei, contravine dispozițiilor constituționale ale art.21 alin.(3) din Constituție privind dreptul la un proces echitabil.

2. A admis, după conexare, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de Guvern și de Președintele României și a constatat că Legea privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș și pentru modificarea Legii nr.54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba este neconstituțională în ansamblul său.

În esență, Curtea a reținut că transferul din domeniul public al unității administrativ – teritoriale în cel privat prin legea supusă controlului de constituționalitate, iar nu prin hotărâre a consiliului local aduce atingere art.1 alin.(4) și (5), art.61 alin.(1) și art.120 alin.(1) din Constituție.

Pe de-o parte legea care reglementează un astfel de transfer este contrară art.1 alin.(4) și art.61 alin.(1) din Constituție deoarece este un act ce exprimă voința autorității legislative, emis într-un domeniu în care trebuia exprimată voința autorităților administrației publice locale.

Pe de altă parte, inexistența acordului unităților administrativ-teritoriale în ce privește transferul bunurilor din proprietatea publică a acestora în cea privată, dar și faptul că nu au avut posibilitatea să justifice încetarea uzului sau a interesului public local sunt de natură să aducă atingere art.120 alin.(1) din Constituție.

De asemenea, legea supusă controlului menține soluția legislativă a art.1 alin.(1) din Legea nr.54/2018, respectiv transferul terenului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale prin lege, în dezacord cu jurisprudența Curții Constituționale în care s-a statuat că transferul din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliilor locale, ceea ce aduce atingere art.61 alin.(1), art.102 alin.(1) teza finală, art.120 alin.(1) și art.136 alin.(2) din Constituție.

De asemenea, este întemeiată și critica privind încălcarea art.147 alin. (4) din Constituție, deoarece nu sunt respectate deciziile Curții Constituționale cu privire la interzicerea reglementării prin lege cu privire la un caz determinat.

3. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.I pct.2-4 și 6-9 din Legea pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;

4. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.I pct.2 și 3 și art.II din Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

În esență,  cu privire la ultimele două dosare, Curtea a constatat existența unor deosebiri majore de conținut juridic și a unei configurații semnificativ diferite între formele legii adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, ceea ce contravine principiului bicameralismului.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și a constatat că dispozițiile art.I pct.3 și pct.20 și art.II din Legea pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și legea în ansamblul său sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a constatat că modificările aduse Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 îndeplinesc cerințele de calitate a legii, fiind clare, precise și previzibile. Totodată, dispozițiile relative la salarizarea personalului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu încalcă principiul egalității în drepturi.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. De asemenea, Curtea Constituțională a amânat următoarele cauze:

– pentru data de 5 octombrie 2022,

1. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, obiecție formulată de Președintele României;

2. Obiecția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art.15 alin. (1) și (3) cu referire la sintagma „adunare generală” și art.33 alin.(3) și (4) din Legea tineretului, obiecție formulată de Avocatul Poporului;

– pentru data de 12 octombrie 2022, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, obiecție formulată de Președintele României.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 21 septembrie 2022.pdf