Comunicat de presa, 29 iunie 2022

I. În ședința din data de 29 iunie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi:

– a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare este neconstituțională, în ansamblul său.

În esență, Curtea a reținut că transferul unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, cu schimbarea titularului dreptului de proprietate, nu se poate realiza în mod implicit prin anexele la lege, fără a exista un temei-cadru pentru acesta. Totodată, nu există acordul valid al unității administrativ- teritoriale pentru realizarea acestui transfer. În consecință, legea criticată creează confuzii cu privire la regimul juridic al terenurilor din domeniul public al statului.

– a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că Legea privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară este neconstituțională, în ansamblul său.

În esență, Curtea a reținut că, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004, s-au născut raporturi juridice care se află în curs de derulare, iar abrogarea acestei ordonanțe de urgență, deși reprezintă opțiunea legiuitorului, trebuie însoțită de norme tranzitorii. Or, legiuitorul nu a reglementat astfel de norme. Totodată, legea criticată transferă administrarea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară de la Agenția Domeniilor Statului la consiliile locale, fără a exista un acord al unităților administrativ-teritoriale. Curtea a constatat că un asemenea transfer se poate realiza prin hotărâre a Guvernului și doar cu acordul unităților administrativ-teritoriale vizate.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat dezbaterile în următoarele cauze:

– pentru data de 6 iulie 2022, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;

–  pentru data de 14 septembrie 2022:

1. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;

2. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecție formulată de Guvernul României;

3. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, precum și ale art.V din Ordonanța Guvernului nr.18/2021, obiecție formulată de Avocatul Poporului.

 

  Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 29 iunie 2022