Comunicat de presa, 4 februarie 2020

În ziua de 4 februarie 2020, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra următoarelor excepţii de neconstituţionalitate:

A. Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.32 alin.(1) teza întâi din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, în forma modificată prin art.I pct. 6 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Acest text avea următorul conţinut: ”(1) În cazul în care prin documentaţia înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii de urbanism – Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu – se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.32 alin.(1) teza întâi din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, în forma modificată prin art.I pct. 6 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, sunt neconstituționale.

B. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.30 alin.(6) și art.48 alin.(1) pct.7 din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art.4 alin.(1) și art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ale art.1 alin.(5) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art.8 din Anexa nr.5 la Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 6 personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ în interpretarea dată prin Decizia nr.21 din 21 noiembrie 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.30 alin.(6) și art.48 alin.(1) pct.7 din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art.4 alin.(1) și art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ale art.1 alin.(5) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art.8 din Anexa nr.5 la Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 6 personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în interpretarea dată prin Decizia nr.21 din 21 noiembrie 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, sunt neconstituționale.

C. Excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.22 din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.22 din Legea nr.104/2003, care exclude personalul care desfășoară activitatea de anatomie patologică și prosectură în instituțiile de medicină legală de la încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite de muncă, este neconstituțională.

D. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.139 alin.(3) din Codul de procedură penală coroborate cu cele ale art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

Art. 139 alin.(3) din Codul de procedură penală: „Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege. „;

Art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/1991: „(1) Informaţii din domeniul securităţii naţionale pot fi comunicate: […] d) organelor de urmărire penală, când informaţiile privesc săvârşirea unei infracţiuni.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională:

  1. Cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României.
  2. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.139 alin.(3) teza finală din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare a efectuării activităților specifice culegerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale ale omului desfășurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr.51/1991.

 *

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor de judecată care au sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti,

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 4 februarie 2020.pdf